ผลการทดลอง

เรื่อง การศึกษาวิธีการ coat Zinc Oxide Nano บนผ้า

วัตถุประสงค์

ศึกษาวิธีการ coat zinc oxide nano บนผ้า ว่าวิธีการใดมีความเหมาะสมมากที่สุด

อุปกรณ์

  1. ผ้าทอสีขาว (ผ้า TC)
  2. เตารีดไฟฟ้า
  3. เครื่อง Padding

สารเคมี

  1. สารละลาย ZnO 2000 ppm
  2. น้ำยารีดผ้า

วิธีการ coat

ตัวอย่างที่ สารเคมีที่ใช้ วิธีการ coat
1 ZnO nano 2000 ppm สเปรย์ + รีด
2 ZnO nano 2000 ppm + น้ำยารีดผ้า สเปรย์ + รีด
3/1 ZnO nano 2000 ppm แช่ 5 นาที Padding
3/2 ZnO nano 2000 ppm แช่ 5 นาที Padding
4 ZnO nano 2000 ppm แช่ 1 ชั่วโมง ตากแดด
5 control  

 

ผลการทดสอบ                 

ตัวอย่างที่ ปริมาณ ZINC (mg/kg)
1 612.43
2 497.44
3/1 1,202.83
3/2 836.14
4 2,287.63
5 20.56
∗หมายเหตุ ทดสอบโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute)
สรุปผลการทดสอบ

จากผลการทดลอง พบว่าวิธีที่ 4 มีปริมาณ ZINC มากที่สุด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวิธีการที่ 4 ดีที่สุด เพราะว่าการแช่ผ้าทอสีขาวในสารละลาย ZnO nano 2000 ppmเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซิงออกไซด์จะเกิดการเชื่อมต่อกับเส้นใยเซลลูโลสในเนื้อผ้าฝ้ายได้มากที่สุด

Pad-dry-cure Method

  1. จุ่มผ้า cotton ในสารละลาย ZnO (2 %) + Acrylic binder (1 %) 5 นาที
  2. เอาผ้า cotton ผ่านเครื่อง Pad ที่มีความเร็ว 15 เมตรต่อนาที ด้วยกำลังกด 15 Kgf/cm2
  3. ผ่านเครื่อง dry และ cured เป็นเวลา 3 นาที ที่อุณหภูมิ 140 °C
  4. จุ่มผ้า 5 นาที ใน Sodium lauryl sulfate 2 g/L เพื่อล้าง ZnO nano
  5. ล้างด้วยน้ำเปล่า 10 ครั้ง