เกี่ยวกับนาโน

นาโน( Nano ) รากศัพท์มาจากภาษากรีก หมายถึง “แคระ

นาโนเมตร ( Nanometer ) หมายถึง นาโน เป็นคํ าที่เติมหน้าหน่วยในงานด้านวิทยาศาสตร์ หมายถึง 1 ส่วนใน 1,000 ล้านส่วน (10-9) ดังนั้น นาโนเมตร จึงหมายถึง 10-9 เมตร

นาโนเทคโนโลยี ( Nanotechnology )

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการ การสร้าง การวิเคราะห์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ การออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้สร้างหรือวิเคราะห์วัสดุในระดับที่เล็กมากๆ ส่งผลให้โครงสร้างของวัสดุหรืออุปกรณ์มีคุณสมบัติพิเศษขึ้น และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้