เกี่ยวกับบริษัท

ในสภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง การพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน การนำเอานาโนเทคโนโลยี มาช่วยพัฒนานวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงนี้

 

บริษัท นวภัทรกิจ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านสังกะสี(Zinc)มาตั้งแต่ปี 2537 ได้ร่วมกับ ผศ.ดร. เผชิญชัย ไชยสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำการศึกษาวิจัยค้นคว้า การผลิตซิงค์ออกไซด์ นาโน พาร์ติเคิลส์   (Zinc oxide nano particles) โดยวิธีสเปรย์ ไพโรไลซีส (Spray pyrolysis) ได้ Zinc oxide ที่มีอนุภาคระดับนาโนเมตร ป็นผลสำร็จ เมื่อปี 2550และ ได้ดำเนินการจดทะเบียน   บริษัท นาโน แมททีเรียลส์ เทคโนโลยี จำกัด เมื่อปี 2551 เพื่อผลิตและZinc oxide nano particles

 

การผลิต ซิงค์ออกไซด์ นาโน พาร์ติเคิลส์ (Zinc oxide nano particles) โดยวิธีสเปรย์ ไพโรไลซีส (Spray pyrolysis)   มีความเป็นนวตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตอนุภาคซิงค์ออกไซด์ ในระดับนาโนเมตรโดยซิงค์ออกไซด์อนุภาคขนาดนาโนเมตรที่ผลิตได้ มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย อีกทั้งยังสามารถป้องกันรังสียูวีเอ และ ยูวีบี (UVA & UVB) ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี

 

ต่อมาบริษัท นาโน แมททีเรียลส์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ดำเนินการผลิตซิงค์ออกไซด์ขนาดอนุภาคระดับไมโครเมตร โดยวิธี French processได้ซิงค์ออกไซด์ขนาดอนุภาค 0.5 ไมโครเมตรมีความบริสุทธิ์สูง (High purity) ซึ่งเป็นระดับ Premium grade เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยางและโพลิเมอร์,อุตสาหกรรมเซรามิค, อุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็นต้น

 

บริษัท นาโน แมททีเรียลส์ เทคโนโลยี จำกัด มีความมุ่งเน้นในการที่จะผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพสม่ำเสมอและมีบริการที่ดี ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆให้มีความสามารถในการสร้างความได้เปรียบ ในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้