นาโน

นาโน( Nano ) รากศัพท์มาจากภาษากรีก หมายถึง “แคระ

นาโนเมตร ( Nanometer ) หมายถึง

นาโน เป็นคําที่เติมหน้าหน่วยในงานด้านวิทยาศาสตร์ หมายถึง 1 ส่วนใน 1,000 ล้านส่วน (10-9) ดังนั้น นาโนเมตร จึงหมายถึง 10-9 เมตร

นาโนเทคโนโลยี ( Nanotechnology )

นาโนเทคโนโลยี ” คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การสังเคราะห์ การใช้สิ่งของวัสดุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีขนาดเล็กมากเทียบเท่าระดับ อะตอม โมเลกุล หรือชิ้นส่วนที่มีที่มีขนาดเล็กในช่วง 1 – 100 นาโนเมตร ซึ่งจะส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆมีหน้าที่ใหม่ๆและมีคุณสมบัติพิเศษขึ้นทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ทำให้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้สอยและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้

ในอนาคตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสามารถนำเทคโนโลยีนาโนมาผลิตได้ทั้งสิ้น เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ วงการแพทย์และสุขภาพ ยานยนต์   เป็นต้น

องค์ประกอบของนาโนเทคโนโลยี

1. ขนาดต้องเล็กในระดับ 1 – 100 นาโนเมตร

2. มีหน้าที่ใหม่ๆเกิดขึ้น หรือมีสมบัติที่พิเศษขึ้น

3. ถูกต้อง แม่นยำ และควบคุมได้

 

คุณสมบัติพิเศษที่เกิดจากความเล็กระดับนาโน

• ผลจากปรากฏการณ์ทางควอนตัม ( Quantum Effects )

• ผลจากพื้นที่ผิวหน้า ( Surface Effects )

• ผลจากผิวสัมผัส ( Interface Effects )

• ผลจากกฎการเปลี่ยนขนาด ( Scaling Effects )